+420 605 554 554
info@roubenky-horniudoli.cz

Zpracování osobních údajů

Zlatohorská s.r.o.

IČO: 26857243, DIČ: CZ26857243
CZ-793 76 Zlaté Hory, Myslivecká 840, Tel.: 605 554 554

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů, dále jen GDPR.

I. Správce osobních údajů

Společnost Zlatohorská s.r.o., náměstí Myslivecká 840, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 26857243, DIČ: CZ26857243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 50549, dále jen „Správce“ Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl Správci, nebo které Správce shromáždil pomocí kamerového systému a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či plnění zákonných povinností správce.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např.: telefonní číslo, kontaktní adresa, emailová adresa)
 • popisné údaje (např.: bankovní spojení)
 • kamerový záznam
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např.: kopie OP)

IV. Kategorie subjektu údajů

 • Zaměstnanec
 • host
 • uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel služby

V. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Správce
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • finanční ústavy

VI. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ochrana práv Správce
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrové řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany Správce
 • ochrana důležitých zájmů Správce

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě manuálně v případě osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je v souladu s dobou nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak příslušných právních předpisů tak i z potřeb Správce.

IX. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

X. Práva subjektu údajů

V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce nebo DPO (pověřenec na ochranu osobních údajů jmenovaný Správcem) na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Správce nebo DPO o vysvětlení
 • požadovat aby správce odstranil takto vzniklý stav

Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 45402 Sídlo společnosti: náměstí Svobody 20, 793 76 Zlaté Hory, IČ 28657977, DIČ CZ - 28657977