+420 605 554 554
info@roubenky-horniudoli.cz

Zpracování osobních údajů

Zuckmantel s.r.o.

IČO: 28657977, DIČ: CZ28657977
CZ-793 76 Zlaté Hory, nám. Svobody 20, Tel.: 605 554 554

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů, dále jen GDPR.

I. Správce osobních údajů

Společnost Zuckmantel s.r.o., náměstí Svobody 20, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 26857977, DIČ: CZ26857977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 45402, dále jen „Správce“ Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl Správci, nebo které Správce shromáždil pomocí kamerového systému a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či plnění zákonných povinností správce.

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

IV. Kategorie subjektu údajů

V. Kategorie příjemců osobních údajů

VI. Účel zpracování osobních údajů

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě manuálně v případě osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je v souladu s dobou nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak příslušných právních předpisů tak i z potřeb Správce.

IX. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

X. Práva subjektu údajů

V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce nebo DPO (pověřenec na ochranu osobních údajů jmenovaný Správcem) na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 45402 Sídlo společnosti: náměstí Svobody 20, 793 76 Zlaté Hory, IČ 28657977, DIČ CZ - 28657977